Historické muzeumHistorické sbírky se konstituovaly jako samozřejmá součást muzejních sbírek od samotného počátku existence Národního muzea, avšak k roku 1964, kdy vzniklo Historické muzeum Národního muzea, vedla dlouhá cesta.

Ačkoli se v zakládajícím provolání i v prvních muzejních stanovách historické sbírky ocitly dokonce na prvním místě ve výčtu předpokládaných budovaných muzejních sbírek, po dlouhá desetiletí 19. století byly fakticky zastíněny rozsáhlejšími a významnějšími přírodovědnými kolekcemi. Jejich součástí totiž byly unikátní paleontologické a bohaté mineralogické a botanické sbírky. Historické sbírky se zpočátku nijak nečlenily a neměly ani vlastního kurátora, tehdy označovaného za kustoda. Až do 40. let 19. století byly součástí Knihovny Národního muzea a spravoval je knihovník a známý falzifikátor „staroslovanských“ rukopisů Václav Hanka. Provolání, oznamující založení Národního muzea a vybízející k jeho podpoře, Prager Zeitung, 18. dubna 1818. Archiv NM, RNM AI4
Provolání, oznamující založení Národního muzea a vybízející k jeho podpoře, Prager Zeitung, 18. dubna 1818. Archiv NM, RNM AI4

První samostatnou oddělenou sbírkou historických fondů byl od roku 1846 zásluhou Františka Palackého muzejní archiv. Ostatně součástí archivu byla formálně i archeologická sbírka, o kterou pečoval ve 2. polovině 19. století člen muzejního výboru a předseda Archeologického sboru Josef Erazim Vocel. Osamostatnila se však teprve po přestěhování muzea do nové budovy na dnešním Václavském náměstí v 90. letech 19. století. V té době vznikly i další samostatné sbírky: numizmatická, prehistorická a historicko-archeologická (shromažďovala hmotné a obrazové předměty k dějinám společnosti v českých zemích zhruba od 11. století do vzniku samostatného československého státu v roce 1918 – dnes nese název Oddělení starších českých dějin). Kopie pečetidla Zemského soudu z 2. poloviny 13. století, 1924–1934. Archiv NM, Sbírka pečetmích typářů a razítek, sign. E374
Kopie pečetidla Zemského soudu z 2. poloviny 13. století, 1924–1934. Archiv NM, Sbírka pečetmích typářů a razítek, sign. E374

V roce 1922 bylo s Národním muzeum spojeno Národopisné muzeum českoslovanské jako národopisné oddělení Historického muzea, v roce 1930 přibylo divadelní oddělení. Naopak tehdejší hudební oddělení je dnes součástí Českého muzea hudby. V roce 1972 vzniklo Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu a roku 1973 Oddělení novodobých československých dějin (navazuje ve sbírkotvorném záběru chronologicky na Oddělení starších českých). V roce 2003 bylo jako samostatný referát do Historického muzea začleněno Československé dokumentační středisko.

Jednotlivá oddělení historického muzea jsou vědeckými a odbornými pracovišti, která sbírky nejen získávají, konzervují a uchovávají pro budoucí generace, ale prioritně odborně zpracovávají a prezentují formou expozic a výstav. Podílejí se tak svojí činností na uchovávání a interpretaci nemalé části kulturního dědictví, národní identity a hmotné kultury ČR. Součástí sbírek Historického muzea NM jsou výjimečné předměty velké umělecké a historické hodnoty, ale i předměty dokumentující každodenní život našich předků. K těm nejcennější patří například kamenná hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic z doby laténské, největší diamantový šperk v České republice, původně patřící Naděždě Kramářové, psací souprava Marie Luisy – manželky Napoleona I., olifant (hudební nástroj ze slonoviny) z rudolfinských sbírek, šperky Emmy Destinové, první zákon československého státu z 28. října 1918, nejcennější státem vlastněná sbírka pečetních typářů v České republice, prezidentská standarta Tomáše G. Masaryka a jeho oděvy a mnoho dalšího. Vycházkový stejnokroj prezidenta Tomáše G. Masaryka, 20. léta 20. století, ONČD, H8-16252
Vycházkový stejnokroj prezidenta Tomáše G. Masaryka, 20. léta 20. století, ONČD, H8-16252

Historické muzeum je dnes jednou z pěti základních složek Národního muzea, které tvoří Historické muzeum, Přírodovědné muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Knihovna Národního muzea a České muzeum hudby.

Většina sbírek je uložena v depozitáři v Terezíně. Součástí Historického muzea je i Národní památník na Vítkově s expozicí Křižovatky české státnosti a výstavním prostorem pro historické výstavy. Nejstarší muzejní razítko, 1818. Archiv NM, Sbírka pečetních typářů a razítek, F77
Nejstarší muzejní razítko, 1818. Archiv NM, Sbírka pečetních typářů a razítek, F77

Kontakt:

Národní muzeum – Historické muzeum

Václavské náměstí 68,
Praha 1,
115 79

Ředitel Historického muzea:

Mgr. Marek Junek, Ph.D.
E-mail: marek_junek@nm.cz
Tel.: 224 497 276

Sekretariát ředitele Historického muzea:

Zdeňka Pucholtová
E-mail: zdenka_pucholtova@nm.cz
Tel.: 224 497 208
http://www.nm.cz/Organizacni-struktura/Organizacni-struktura-NM/Historicke-muzeum-1/